Přijímací řízení

Podmínky pro přijímání dětí a rozdělení do tříd

Do mateřské školy jsou děti přijímány v průběhu celého školního roku v závislosti na naplněnosti do maximální kapacity zpravidla od tří let věku dítěte. Děti mladší jsou přijaty výjimečně po individuálním posouzení.

Postup přijetí je následný:

  • Vyplnění žádosti zákonnými zástupci
  • Předložení potřebných dokladů o řádném přeočkování
  • Vyrozumění zákonných zástupců formou rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí s náležitostmi dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů

Termín řádného zápisu pro následující školní rok je vyhlašován zřizovatelem a probíhá v souladu s platnou legislativou postupem výše uvedeným. Kriteria pro přijímání jsou veřejná, stanovena Směrnicí o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Ukončení docházky do MŠ

Docházka dítěte do MŠ je ukončena na základě písemné žádosti nebo oznámení zákonného zástupce vedení školy. V dalším případě může být docházka ukončena ze strany vedení mateřské školy při porušení zásad a pravidel, která jsou specifikována ve školním řádu. Každá uvedená skutečnost musí být zaznamenána v evidenční listu dítěte.

Odklad školní docházky

V případě, že pedagogická pracovnice shledá , že vývojová nebo socializační úroveň dítěte nepostupuje přes veškeré úsilí správným směrem, je povinna projednat danou skutečnost s rodiči a navrhnout směr spolupráce, případně doporučit odborné vyšetření. V uvedených případech v konzultacích projevujeme dostatečnou dávku pedagogického taktu.
Školní docházka může být odložena na základě doporučení pediatra nebo závěrů z vyšetření v pedagogicko psychologické poradně. Konečné rozhodnutí vždy provede zákonný zástupce dítěte.


Tradiční akce školy

Novinky na email

Pokud zadáte váš email, budeme vám zasílat aktuality a novinky. Pro zrušení odebírání novinek také napište váš email a klikněte na tlačítko zrušit.

Adresa:
Mateřská škola Radost
Kozlovská 44, 750 02 Přerov I-Město

Zřizovatel:
Statutární město Přerov
Přerov, Bratrská 34,, 750 11 Přerov I-Město

Všechna práva vyhrazena (c) 2014 Mateřská škola Radost Přerov, design a kód wedipa.com

Odkazy